Plakaten


Oppslagstavla for informasjon ØBF medlemmer

 

 

Referat styremøte 28.mars 2017 kl 18 Klubbhuse.

Møtt: Per Ivar, Øyvind, Grete, Kåre, Erik og Fredrik.

1. - Brønnøysundregistere.

Registrering av nytt styre i Brønnøysund. Skjema ble fylt ut og signert - er forhåpentligvis nå i Brønøysund.

2. - Økonomi.

Per Ivar redegjorde for den økonomiske ståa. Beholdning:

Brukskonto ØBF kr.   31.217,28

Høvleritomta     kr.   25.655,24

Kattetangen      Kr. 251.306,96

3.- Kattetangen.

Grete redgjode. Regninger og infoskriv (logblad) er sendt ut. Dugnad med påfølgende bryggefest er fastsatt til den 13.mai. ØBF spanderer pølser, brus og øl til hver dugnadsdeltager.

Kontrakten for videre leie av Kattetangen ligger nå hos Miljødirektoratet for endelig godkjenning og signering. Leieperioden er 10 år med opsjon på ytterlige 10 års forlengelse. Årlig leie err Kr 7.000,-

Per Ivar leste opp kontraktsteksten.

4.- Opplagsplass Høvleritomta sommer.

Innkommet forespørsel om opplag av båt for resturering på sommertid ble drøftet i styre. Det var enighet om at saken delegeres til komiteen for Høvleritomta.

6.- Dugnad

Dugnaden på Høvleritompta er fastsatt til den 31.mars 2017.

7.- Facebook.

Styret ble inige om å lage en Facebookside for ØBF. Øyvind fikk ansvar for å opprette denne siden på Facebook.

8.- Styremøte.

Nytt styremøte ble fastsatt til tirsdag den 06.juni 2017 kl. 18:00 i klubbhuset på Høvleritomta.

 

 

Referat styremøte 8.februar kl 19.00 Kjølen

Vi hadde ikke noen saksliste denne gang, uten gikk gjennom diverse fra gamle til nye styret.

 

Referat styremøte 4.januar 2017 kl 18

Arbeidsmøte uten saksliste.

Vi drøftet foran årsmøtet, og svarte på noen spørsmål fra regnskapsfører.

Medlemsliste og kontingenter hadde regnskapsfører sendt tidligere på mail til sekretær for utskrift. Vi gikk gjennom liste, og pakket kontingenter i konvolutter. De aller fleste innen kommunen fordeltes mellom styret for utlevering, resten ble påsatt porto.

 

Referat styremøte 7.desember

1. Referater

a) Otteid

Høstdugnad: Utbedring av promenaden. Passet på da vannstand er lav. Rettet opp pontong på brygga. Vannpumpe blåst tom med trykkluft foran vinteren.

Grete har vært i dialog med kommune/fylke om fornyet bryggekontrakt fra 2017. Det uavklarte punkt gjelder lengden på ny kontrakt. Fylket tilbyr 10 år, mens ØBF ønsker 20 år.

Ved felles båtopptak ble det tatt opp 7 båter. Indikerer dette at man ikke lenger trenger å tenke på kjøp traktor?

b) Høvleritomta

21 båter står nå på opplagsplassen. Det er plass til noen flere. Fakturaer er sendt ut, og de aller fleste har betalt.

2. Økonomi

Økonomien er fortsatt stabil. Våre 3 konti viser solide beholdninger.

3. Status Jubileumsfest

Markeringen er flyttet til lørdag 28/1-17. Leie av Brugshallen og innleid musikk ble også ordnet greit. Det er pr primo desember 56 påmeldte. Festkomiteen tar imot flere påmeldinger helt til 20/1. Betaling kr 200 til konto 1050 25 32729 gjelder som påmelding. Men husk å skrive navn i merknadsfeltet når du betaler i nettbank!

4. Foran årsmøtet (huskeliste)

Per Ivar kontakter Elisabeth på Ørje regnskap

Kjell ordner konvolutter og sender infobrev til valgkomiteen

5. Eventuelt 

Drøftet litt nye kontrakter mellom ØBF og leietagere brygge Otteid. Komiteen får fullmakt til å utarbeide/bestyre disse som tidligere.

6. Fastsettelse nytt møte: Onsdag 4.jan kl 18 klubbhuset. (Arbeidsmøte med pakking av medlemskontingenter)

 

Referat styremøte 21.september

 

Møtt: Per Ivar, Kåre, Kjell, Mona, Rita

Fravær: Grete

 

1. Referater

a) Otteid

Kåre anmerket at moringer/forankringer bør sees over på Kattetangen til våren. Likeledes er trevirket langs landgangen medtatt noen steder. Trær og røtter bryter på fundament.

b) Høvleritomta

Alt går normalt. Har hatt bra frammøte på tirsdagene. Per Erik har klippet hele sommersesongen. Området er klargjort for vinteren. Stort sett ingen har tatt opp båter og parkert på opplaget ennå. Sosialt treff med kreps avholdt en lørdag.

2. Økonomi

Meget bra likviditet på alle 3 konti

3. Status Jubileumsfest

Per Ivar meddelte at hittil er det ikke mange påmeldte til festen, men komiteen regner med at de fleste venter til nærmere fristen. Musikken er i boks - 2 spillemenn fra Arvika. Komiteen holder sitt neste møte 3. oktober når påmeldingsfristen er utløpt.

4. Eventuelt 

5. Fastsettelse nytt møte: Onsdag 7.desember kl 19.

 

Referat styremøte 9.juni

Møtt: Per Ivar, Mona, Kåre, Rita, Kjell. Forfall: Grete.

1. Referater

a) Otteid: Dugnaden omtalt

b) Høvleritomta: Ordensregler lysthuset, 2 skumapparater satt opp, opplag og parkeringsplasser omtalt.

2. Økonomi

Fortsatt solid overskudd på alle 3 konti.

3. Eventuelt

4. Fastsettelse nytt møte: Onsdag 21.september kl 19 Høvleritomta.

 

Referat komitemøte Høvleritomta 11.april

1. Første vårdugnad fastsatt til 19/4 fra kl 17

2. Strømregning. Viderefakturering til båt i vinteropplag

3. Fakturaer for bryggeleie 2016 sendes ut uke 15

4. Ordensregler for grillhytta drøftet

5. Tirsdagsmøter fastsatt. Se siden til Høvleritomta på denne webben

6. Eventuelt

a. Kjøpe inn skum-brannslokkingsapparater til klubbhus

b. Drøftet nytt betongdekke på utsettingsrampe. Tar opp igjen punktet i 2017.

 

Referat styremøte tirsdag 5.april 19.00 klubbhuset

Agenda

1 Referater

a)  Otteid

Har hatt ett komitemøte. Utarbeidet loggblad. Se egen side i toppmenyen.

Har hatt møte med kommunen vedrørende ny kontrakt.

Har hatt kontakt med kommunen vedrørende pris på traktor de skal selge.

b)  Høvleritomta

Ingen aktivitet i vinter. Starter opp uke 15.

c)  Dialogmøte kommunen 29/2

Per Ivar og Kjell deltok. 

d)  Faktureringer leiekontrakter brygger

Kattetangen sender ut fakturaer uke 14, og Høvleritomta uke 15.

2 Eventuelle oppfølginger fra årsmøtet

Ingen spesielle saker notert

3 Retningslinjer bruk av lysthus Høvleritomta

Fortsetter som i fjor med låst dør. Lysthuset kan brukes av medlemmene. Andre må kontakte komiteen. Denne utarbeider enkelt reglement.

4 Jubileum og kostnadsfordeling

Utsatt til festkomiteen har hatt møte. Regner med at felleskontoen sponser endel av kalaset.

5 Økonomistatus

Gikk gjennom utestående fordringer. Noen medlemmer har ikke betalt kontingent.

Vedlikehold av klubbhuset er hittil belastet konto Høvleritomta. Rent vedlikehold som f eks koster og beis belastes heretter felleskonto, siden huset fungerer som klubbhus.

6 Nytt styremøte berammet til torsdag 9.juni kl 19.

 

På denne siden finner du møter og referater for ØBF